Themaleiders

Hieronder vindt u een overzicht van onze themaleiders.

Benno Schepers - Duurzame steden

Binnen het thema ‘Duurzame steden' worden bestaande en nieuwe kennis en competenties verenigd om met bestaande en nieuwe producten lokale overheden en bedrijven verder te helpen in de transitie naar een duurzame samenleving op het niveau van de stad. Dit doen wij op de volgende onderwerpen: stedelijk energiegebruik en energie-infrastructuren (warmte, gas en elektriciteit, alsook laadinfrastructuur voor EVs); afval en grondstoffen (circulaire economie); stedelijk vervoer (personenvervoer en stadslogistiek); financiële instrumenten en duurzame businesscases. Lees meer over Benno en het thema Duurzame steden. Meer informatie Benno Schepers.

Lonneke de Graaff - Duurzaam inkopen

CE Delft helpt overheden en bedrijven met duurzaam inkopen, ook wel Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) genoemd. Door onze jarenlange trackrecord op gebied van duurzaamheid en milieu-impact kunnen wij de focus van duurzaam inkopen sturen naar die productgroepen waar de meeste winst te behalen is. Lees meer over Lonneke en het thema Duurzaam inkopen. Meer informatie Lonneke de Graaff

 

Jacobine Aalberts - Duurzame stedelijke mobiliteit

Duurzame mobiliteit in steden komt steeds hoger op de agenda en steeds meer steden zijn op zoek naar mogelijkheden om betrouwbare bereikbaarheid aan duurzaamheid te koppelen. Het gaat , naast CO2-reductie, ook om luchtkwaliteit, geluid, veiligheid en bereikbaarheid. En hoe we omgaan met de ruimte in de stad en hoe mobiliteit bijdraagt aan de stedelijke economie en belevingswaarde. Lees meer over Jacobine en het thema Duurzame stedelijke mobiliteit. Meer informatie Jacobine Aalberts.

 

Cor Leguijt - Gebouwde omgeving nationaal

Het thema Gebouwde Omgeving Nationaal is gericht op onderzoek en advies op het gebied van nationale beleidsinstrumenten voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Lees meer over Cor en het thema gebouwde omgeving nationaal. Meer informatie Cor Leguijt.

 

 

Frans Rooijers - Energievoorziening

Het thema energievoorziening houdt zich bezig met hoe de grote uitdagingen van de energietransitie doorwerken op de energiesector. Vraagstukken spelen zich af rond energiebronnen (overschakelen naar duurzame bronnen), infrastructuren (hernieuwbaar gas, warmte, elektriciteit), conversie en opslag; leveringszekerheid, en het slimmer maken van de energievraag (smart grids). Lees meer over Frans. Bezoek ook de themapagina Energievoorziening.Voor meer informatie Frans Rooijers.

 

Bettina Kampman - Duurzame industrie

Binnen het thema ‘Energie in de industrie’ voeren we projecten uit voor bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. Vanuit de invalshoeken technologie, economie en milieu kijken we naar verhoging van energie-efficiëntie en verduurzaming van industriële processen. Opdrachtgevers kiezen voor CE Delft omdat we een goed inzicht in industriële processen en besparingsopties combineren met een grondig inzicht in ontwikkelingen in beleid en regelgeving. Lees meer over Bettina en het thema Duurzame industrie. Voor meer informatie over dit thema kunt u contact opnemen met Bettina Kampman.

Bettina Kampman - Energie internationaal

Het internationale energie- en klimaatbeleid drukt een steeds grotere stempel op nationaal energiebeleid (in Nederland en de andere EU-lidstaten) en de energievoorziening. We hebben kennis van beleid, de Europese en nationale energietransitiescenario’s en impacts en belemmeringen die bij de ontwikkelingen in de energiesector een rol spelen. Bijvoorbeeld: implementatie van Europees beleid, de effectiviteit van EU ETS, veranderingen in energieproductieparken, de impact van elektrisch vervoer, energiebesparing, en de beschikbaarheid en duurzaamheid van biomassa. Lees meer over Bettina en het thema Energie internationaal. Voor meer informatie over dit thema kunt u contact opnemen met Bettina Kampman.

Anco Hoen - Personenvervoer

Binnen het thema Personenvervoer voeren we beleidsstudies uit voor overheden, van de EU tot aan gemeenten. We zijn hierin toonaangevend en evalueren de effecten van beleidsmaatregelen en onderzoeken hoe de effectiviteit van beleid kan worden vergroot. Ook dragen we bouwstenen aan voor het klimaatbeleid voor verkeer. Lees meer over Anco en het thema Personenvervoer. Voor meer informatie over dit thema kunt u contact opnemen met Anco Hoen.

 

Mathijs Otten - Goederenvervoer

CE Delft heeft uitgebreide kennis van emissies van vervoerwijzen (vrachtwagen, binnenvaart, trein) en de factoren die deze emissies beïnvloeden. Deze kennis is ondergebracht in het STREAM-model, waarmee we voor specifieke omstandigheden de emissies van verschillende vervoerwijzen in kaart kunnen brengen. Het koppelen van inhoudelijke kennis en beleidsmatige oplossingen is een van mijn kernexpertises. Voor overheden en bedrijven ontwikkelen wij slimme instrumenten die bijdragen aan het verminderen van de emissies door het goederenvervoer, zodat ze aan (toekomstige) maatschappelijke eisen voldoen. Lees meer over Matthijs en het thema Goederenvervoer. Voor meer informatie over dit thema kunt u contact opnemen met Matthijs Otten.

Jasper Faber - Lucht- en zeevaart

Ik houd me bezig met milieubeleid voor lucht- en zeevaart. Het zwaartepunt van mijn werk ligt op klimaatbeleid, maar ik doe ook studies naar luchtvervuiling van de zeevaart en geluid van luchtvaart. Als milieu-econoom vind ik het boeiend om beleidsrelevante vragen met wetenschappelijke kennis en methoden te beantwoorden. Mijn ambitie is bijdragen aan effectief en efficiënt milieubeleid. Lees meer over Jasper en de thema's Luchtvaart en Zeevaart. Voor meer informatie over dit thema kunt u contact opnemen met Jasper Faber.

 

Arno Schroten - Verkeerseconomie

Verkeerseconomie richt zich op economische analyses binnen de verkeer- en vervoerssector, toegespitst op ontwikkeling en evaluatie van prijsmaatregelen binnen deze sector, het bepalen van de externe- en infrastructuurkosten van verkeer, de kosteneffectiviteit van technische en beleidsmaatregelen, de Total Cost of Ownership van zuinige en nul-emissievoertuigen en het uitvoeren van bredere economische analyses (bijv. werkgelegenheidseffecten). We werken voor opdrachtgevers in Nederland en internationaal. Het vertalen van complexe onderzoeksprojecten naar begrijpelijke en bruikbare (beleids)aanbevelingen voor de klant is één van mijn kernexpertises die ik binnen dit thema veelvuldig inzet. Lees meer over Arno en het thema Verkeerseconomie. Voor meer informatie Arno Schroten.

Sander de Bruyn - Milieu-economie

Klimaatverandering en uitputting van natuurlijke hulpbronnen wereldwijd lijken mij de belangrijkste uitdaging voor het milieubeleid in de komende drie decennia. Als econoom, afgestudeerd in de welvaartstheorie en gepromoveerd in de toegepaste milieu-economie, zie ik het als mijn taak om deze problemen te analyseren, de drijvende krachten daarachter te ontleden en oplossingen voor te dragen om natuur en milieu te behouden voor toekomstige generaties. Lees meer over Sander en het thema Milieu-economie. Voor meer informatie over dit thema kunt u contact opnemen met Sander de Bruyn.

Martijn Blom - Financiele instrumenten

De mens neemt het milieu niet vanzelf in overweging, zeker niet als milieuvervuiling gratis is. Iets dat te goedkoop is wordt overgeconsumeerd met als gevolg aantasting van de ‘commons’ en uitputting van onze natuurlijke hulpbronnen. Tegelijkertijd is het gebruik van materialen en energie zo complex en internationaal geworden, dat we niet alles met regulering en afspraken kunnen oplossen. Lees meer over Martijn en het thema Financiële instrumenten. Voor meer informatie over dit thema kunt u contact opnemen met Martijn Blom.

 

Cor Leguijt - Biomassa

Biomassa wordt ingezet in de (chemische) industrie, in het transport (biobrandstoffen) en in de energieproductie (groene elektriciteit). We onderzoeken voor bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties de milieu-effecten, de kosten en economische effecten en de beleidsmatige aspecten van biomassa. We helpen opdrachtgevers bij het beantwoorden van de vraag welke biomassaketens duurzaam en economisch verstandig zijn. Lees meer over Cor en bezoek ook de themapagina Biomassa. Voor meer informatie over dit thema kunt u contact opnemen met Cor Leguijt.

Anouk van Grinsven - Hernieuwbare brandstoffen

De klimaatdoelstellingen vragen om grote aandelen duurzame energie. Naast elektriciteit zijn er vele vormen om dit in te vullen: waterstof, (bio)gas en verschillende vloeibare biobrandstoffen. CE Delft heeft uitgebreide expertise over conventionele en alternatieve energiedragers voor transport. Dit betreft zowel de technische mogelijkheden, de kosten als de effecten op klimaat en luchtvervuiling. We hebben veel kennis over EU-beleid (Renewable Energy Directive, Fuel Quality Directive, voertuignormen), en over nationaal en lokaal beleid.Lees meer over Anouk en hernieuwbare brandstoffen. Voor meer informatie Anouk van Grinsven.

Geert Bergsma - Grondstofketens

Wij analyseren de milieu-effecten van grondstoffen, producten en afvalstromen en helpen om de milieubelasting daarvan te verlagen. Hiervoor gebruiken we levenscyclusanalyses van grondstoffen en producten voor sectoren zoals de metaal- en kunststofsector, de textiel, de chemie, de bouw, de afval en de verpakkingssector. Regelmatig maken we gebruik van het concept circulaire economie om te komen tot flinke milieuverbeteringen. Daarnaast kijken we met de economen binnen CE Delft naar de afhankelijkheid en kosten van grondstoffen. Lees meer over Geert en het thema Grondstofketens. Voor meer informatie over dit thema kunt u contact opnemen met Geert Bergsma.

Ingrid Odegard - Voedselketens

Voedselketens beslaat expertise van ‘field-to-fork’ die wordt ingezet voor bedrijven, overheid en maatschappelijke organisaties. Door voor elke stap in de voedselproductieketen de milieudruk of CO2-voetafdruk te bepalen, wordt inzicht gegeven in de belangrijkste knelpunten en oplossingsroutes. Dit doen wij efficiënt en grondig voor zowel kleine als zeer complexe opdrachten. Sinds 2012 voer ik LCA-onderzoek uit naar de milieueffecten van agrofood en materiaalproductieketens. Lees meer over Ingrid en het thema Voedselketens.Voor meer informatie over dit thema kunt u contact opnemen met Ingrid Odegard.

Geert Warringa - Circulaire economie

Circulaire economie is een belangrijk beleidsthema, nationaal, regionaal én Europees. Veel gemeenten en bedrijven zijn al bezig om meer te recyclen of te hergebruik en kiezen voor huur in plaats van bezit. CE Delft is een belangrijke speler op het gebied van onderzoek naar de circulaire economie. Uniek aan CE Delft is dat we milieukundige kennis (LCA studies) combineren met economische expertise. Lees meer over Geert en het thema Circulaire economieVoor meer informatie over dit thema kunt u contact opnemen met Geert Warringa.